Velkommen til

Rolf Krake Skolen

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

I Holstebro udvikler vi folkeskolen. Vi har en fælles ambition om at skabe bemærkelsesværdige gode resultater i folkeskolen.

Der er i november 2015 vedtaget en ny skoleordning for Holstebro By, hvor de nuværende 5 skoledistrikter nedlægges og der pr. 1. august 2016 etableres et samlet skoledistrikt med 3 undervisningssteder på Rolf Krake Skolen, Sønderlandsskolen og Nørre Boulevard Skolen.

Sønderlandsskolen og den nuværende Birkelundskolen (kommende Nørre Boulevard Skolen), renoveres og ombygges for en samlet anlægssum på i alt ca. 205 mio. kr.

Etablering af en ny skoleordning for Holstebro by skal være med til at optimere de pædagogiske rammer og læringen for alle elever i Holstebro by.

Inden for ét samlet skoledistrikt sikres såvel en skoleordning med effektiv pædagogisk ledelse som god ressourcestyring.

 

Udvikling af profilskoler i Holstebro by

Holstebro Byråd har besluttet, at der skal udvikles 3 tydelige profilskoler i Holstebro by, der skal sætte en tydeligere og ny retning på folkeskolen.

Vi igangsætter i løbet af efteråret 2016 et spændende og inspirerende udviklingsarbejde, hvor vi vil præcisere indholdet i den enkelte profilskole nærmere. Formålet er at gøre profilskolerne levende, nærværende og meningsfulde i samspil mellem elever, forældre, medarbejdere og ledelse. 

Hvad er en profilskole?

En profilskole er en almindelig folkeskole under folkeskoleloven, som følger den obligatoriske fagrække og Fælles Mål med vægt på en særlig faglig og pædagogisk profil. 

Ideen er, at de skaber et højt engagement og en fokuseret pædagogisk udvikling. 

En fælles kerne – og samtidig unik

Det er tanken, at profilskolerne i Holstebro by får en fælles ’kerne’, som bygger på Folkeskoleloven og almen dannelse. Alle elever kan gå på en profilskole. Det kræver ikke et særligt talent eller en særlig interesse.

Skolerne får derudover hver deres tydelige faglige profil, som skaber en rød tråd gennem børnenes skolegang. 

Den enkelte skoles profil skal være gennemgående i forhold til pædagogiske udviklingsplaner, arbejdsformer, fysiske rammer, kompetenceudvikling og kursusdeltagelse, temadage og så videre. 

Vi har tre profilskoler:​

Bevægelse, idræt og elitesport på Nørre Boulevard Skolen

Bevægelse og idrætsprofilskolen bygger på forståelsen af, at vores krop er andet og mere end et hylster, som transporterer vores hjerne til undervisning. Vi er vores krop, og vi erkender i gennem kroppen. Viden og læring dannes i gennem vores kropslige erfaringer. Idræt og bevægelse kan være en del af alle skolens fag som en naturlig og integreret del af den faglige undervisning. Derudover kan idræt og bevægelse placeres i den understøttende undervisning, hvor elevernes kendskab til og erfaring med foreningslivet prioriteres højt. Eleverne skal hver dag blive mindet om, at de går i en Idræts- og bevægelsesskole.

 

Undervisning, læring og erkendelse

Idræt og bevægelse kan integreres i undervisningen med det specifikke formål i den enkelte læringssituation for øje.  Den fysiske sundhed, den fagfaglige læring, den motoriske udvikling, inklusion, trivsel, koncentration og motivation skal bevidst medvirke til, at både elever og lærere/pædagoger finder mening i bevægelsen, oplever at være i flow og dermed lærer. Eleverne skal inddrages og have et medansvar for aktiviteterne. 

Vores erfaringer 

Vi har erfaringer med etablering af en idrætsskole, hvor børnene har ekstra idrætstimer med fokus på aldersrelateret træning samt sportsklasser for idrætstalenter i samarbejde med Team Danmark. Derudover har alle idrætslærere adgang til idrætsmærket, som ligeledes bygger på aldersrelateret træning. 

Samarbejdspartnere:

 • DGI’s Profilskole: Igennem et profilskoleforløb arbejdes der bl.a. med: de voksne som rollemodeller, skolens bevægelseskultur og samarbejde med lokale idrætsforeninger. Fokus er på glæden og begejstringen ved bevægelse. Forløbet afsluttes med en bevægelsespolitik for skolen. Holstebro Kommune har en partnerskabsaftale med DGI Vestjylland.
 • Holstebro Elitesport: Samarbejder med ’Sport i folkeskolen’, som er et koncept, hvor Team Danmark samarbejder med kommunerne om folkeskolen. Holstebro Elitesport. Elitekoordinator Holstebro Elitesport har tilkendegivet, at de er meget positive i forhold til et samarbejdede.
 • Idræts- og bevægelseskonsulent. Samarbejde med de enkelte skoler om videreudvikling af arbejdet med idræt og bevægelse.
 • Holstebro Ungdomsskole arbejder med åben skole og udbyder bl.a. aktivitetsdage, udlån af redskaber og understøtter samarbejdet med de lokale idrætsforeninger. Ungdomsskole-inspektør har tilkendegivet, at de er meget positive forhold til et samarbejdede.
 • Krop og kompetence samarbejde mellem VIA, DIF, DGI og Dansk Skoleidræt. Kompetence-løft i forhold til idrætsundervisningen – udviklingsprojekt under udarbejdelse. Kommunen kan vælge at deltage.

Gå til Nørre Boulevard Skolens hjemmeside
 

Kunst, kultur og musik på Sønderlandsskolen

På profilskolen for kunst, kultur og musik kunne man eksempelvis arbejde med de æstetiske erkendeformer og det æstetiske formsprog. Der kan være en kerne af noget fælles og samtidig kan udtryksformerne være meget forskellige. Eleverne kommer fx i tæt kontakt med kulturarven og kunstens identitetsskabende og eksistentielle sider. Mødet med kulturen skal skabe undren og være med til at kvalificere elevernes egne værker. 

 

Undervisning

På profilskolen for kunst, kultur og musik kan der være mulighed for at arbejde med en tværæstetisk forståelse, der gør eleverne i stand til at anvende deres kundskaber i en bred sammenhæng. I æstetiske læreprocesser forenes indtryk og udtryk, fordybning og formgivning i en skabende proces. Målet med de æstetiske læreprocesser er at bryde den rutinemæssige, logiske tænkning, at røre ved noget og blive berørt, at fascinere og blive fascineret.

På kunst, kultur og musik profilskolen kan undervisningen tilrettelægges således, at eleverne tilegner sig nogle forskellige formsproglige handlemuligheder. Eleven kan få mulighed for at fordybe sig, undre sig og finde svar for at forstå. Undervisningen kan tage udgangspunkt i mødet mellem professionelle kunstnere og skolens egne lærere, så der opbygges et autentisk læringsmiljø.

Erfaringer

Holstebro Musikskole driver musikprofilskole på Sønderlandsskolen med harmoniorkester, strygerorkester og Holstebro Musikklasser (obligatorisk musik i 0.- 6. klassetrin).
Holstebro Musikskole og Dansk Talent Akademi har ansøgt om tilskud til oprettelse af Holstebro Elitekulturklasser. Herudover er der samarbejde og formidling mellem kunstinstitutioner og folkeskolen. 

Samarbejdspartnere:

 • Holstebro Musikskole 
 • Dansk Talent Akademi  
 • Kultur Forvaltningen
 • Ung Scene. Forening der arbejder med scenekunst for børn og unge 
 • Kunst & Design-linjen under Dansk Talentakademi på Holstebro Kunstmuseum 
 • Forfatterlinjen under Dansk Talentakademi på Holstebro Bibliotek 
 • Dans/bevægelse kunne udvikles i samarbejde med Balletskolen, Holstebro

Gå til Sønderlandsskolens hjemmeside
 

Science og Holstebro Int. Folkeskole på Rolf Krake Skolen

Science profilskolen kan bygge på en sammenhængende naturfagsforståelse mellem de naturvidenskabelige fag: natur/teknik, fysik/kemi, biologi og geografi. Fagene kan ses i sammenhæng med skolens øvrige fag.

 

Undervisning:

På Science profilskolen kan undervisningen tilrettelægges således, at eleven får en sammenhængsforståelse og oplever, at der er en faglig progression i læringsforløbet fra 0. – 9. klasse. Eleverne kan arbejde med egne oplevelser, eksperimenter og feltarbejde, og gennem arbejdet koble erfaringer fra det praktiske arbejde med relevant teori.  

Naturvidenskabelig arbejdsmetode kan danne rammen for elevernes eksperimentelle arbejde
Naturvidenskabelig arbejdsmetode starter altid med en observation, hvor eleven bemærker noget interessant – undrer sig og stiller sig selv spørgsmål: hvad er det? hvorfor sker det? På næste trin formuleres en hypotese. Herefter opstilles nogle eksperimenter/forsøg for at teste hypotesen. Herefter er det tid til at se på resultatet og lave en konklusion – kan hypotesen bekræftes eller afkræftes? Vi vil gøre undervisningen anvendelsesorienteret og praksisnær således, at den viden fagene repræsenterer, giver mening for barnet.

Erfaringer:

I udviklingsprojektet Quest arbejdes der med udviklingen af de naturvidenskabelige fag på de enkelte skoler, mellem skolerne og på tværs af faggrænser. Herudover samaarbejder vi med ungdomsuddannelserne bl.a. Innovationsklasser i samarbejde med HTX. Herudover kan nævnes Komtek tilbud (Teknik og Design) for 3. – 6. klasse og Naturfagsmaraton for 5. og 6. klasse. 

Samarbejdspartnere:

 • Naturskoler og naturvejledere.
 • Kommunale anlæg: Rensningsanlæg, vandværk, varmeværk, affaldscentral NOMI4S, Maabjerg Bioenergy m.fl. 
 • Landbrugets organisationer: Lokale landmænd.
 • NTS centret: Holstebro allerede en veletableret kontakt til NTS-centret og har bl.a. afholdt flere naturfagstemadage i NTS-regi i Holstebro.
 • Erhvervsliv: Autentisk og vedkommende skole/virksomhedssamarbejde, hvor eleverne får mulighed for at opleve eksempler på naturfagenes relevans i virkeligheden.
 • Kulturinstitutioner.
 • Ungdomsuddannelser. 

De tidligere Steins Laboratorier kan tænkes ind som science faglokaler.

Gå til Rolf Krake Skolens hjemmeside
 

Fælles for profilskolerne i Holstebro by

Inspirerende læringsmiljø, Vidensdeling, Fysiske rammer og Talentklasser mm.

Undervisningen skal tilrettelægges, så elevernes selvstændighed, ansvarsfølelse, holdninger og meninger samt evnen til at opsøge, undersøge og reflektere over viden udfordres og udvikles.

 

Inspirerende læringsmiljø

Elever og lærere skal sammen skabe et spændende læringsmiljø. Når besøgende træder ind på profilskolen, så der ikke herske tvivl om, at nu befinder vi os på en profilskole med noget helt særligt på hjertet. Skolen skal syde af aktivitet, eksperimenter og udstillinger, der inspirerer og viser vigtigheden af det eleverne arbejder med.

Vidensdeling

Videndeling, teamsamarbejde og netværk med andre skoler skal sikre lærernes faglige udvikling. Et formaliseret samarbejde skal sikre progression i undervisningen og at der sker en overlevering og fra et niveau til det næste.

Fysiske rammer og faciliteter

Faciliteterne på profilskolerne skal understøtte den særlige profil og skabe rammer for det helt særlige, der kendetegner profilen. Undervisningen skal udfordre det traditionelle klasselokale og alternative læringsarenaer inddrages. De fysiske rammer omfatter ikke kun bygninger, men også udearealer og muligheden for at anvende lokalområdets faciliteter. 
 
Det fysiske undervisningsmiljø skal danne nogle rammer, hvor den længere og mere varierende skoledag har gode udfoldelsesmuligheder i forhold til lokalestørrelser, indeklima, inventar og tilpasning af lokaler til undervisningen. Lokalerne kan med fordel dobbeltudnyttes og have multible funktioner, og der skal være mulighed for undervisning både på små og store hold. 

Talentklasser

Alle profilskoler skal have en række med talentklasser.
Optaget til talentklasserne foregår ud fra dialogbaserede principper.

Samarbejdspartnere

Den enkelte profilskole skal have et netværk af lokale, nationale og et internationale samarbejdspartnere. Alle profilskoler er forpligtet på partnerskabet med VIA University College.